Om DA Bodø

Folk drar opp nordlandsbåt ved Kjerreingøy handelssted - Klikk for stort bilde

 DA Bodø (DA Utviklingsprogram Bodø) er en ordning der Nordland fylkeskommune får overført  midler for å gjennomføre utviklingstiltak for Bodø og Nordland.

Midlene gis fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som en kompensasjon for at Bodø har høyere arbeidsgiveravgift enn næringslivet i de øvrige kommunene i Nordland.

DA Bodø skal bidra til:

  • Å videreutvikle Bodø som en markert og velfungerende fylkeshovedstad slik at det gir positive ringvirkninger for resten av Nordland.
  • Verdi- og nyskaping i næringsliv og samfunn. Å skape gode rammebetingelser og gjøre Bodø og Nordland attraktivt som bo- og etableringssted, særlig for unge mennesker.
  • Å utvikle flere kompetansearbeidsplasser til nytte for Bodø og Nordland.

DA Bodøs økonomiske rammer

I 2016 har DA Bodø en økonomisk ramme på 39,3 millioner kroner. Nordland fylkeskommune har foreløbig ikke motatt tildelingsbrevet for 2016. Midlene som DA Bodø forvalter skal bidra positivt til utvikling av Bodøs og Nordlands nærings- og samfunnsliv. 

Kompensasjonsordningen for differensiert arbeidsgiveravgift vil etter en periode på 15 år bli avvikla etter 2018. Med reduksjoner i tildelingen til Nordland fylkeskommune vil arbeidet med pilarene innen DA Bodø bli prioritert i den resterende perioden. Det innebærer at det mest sannsynlig ikke vil bli lyst ut frie søknadsbaserte midler framover.

Midlene i DA Bodø har vært fordelt mellom tre områder:

Pilarer:

De tre nye pilarene i DA Bodø for den resterende perioden er: Motor i Nord, Opplevelsesbasert verdiskaping og Kunnskap og kompetanse. Fylkesrådet i Nordland har pekt ut gjennomføringsgrupper for hver av pilarene. Arbeidet er i oppstartsfasen. 

Bedrifts- og bransjerettede tiltak:

Innovasjon Norge behandler som hovedregel alle bedrifts- og bransjerettede søknader. Innovasjon Norge behandler søknadene fortløpende.

Utviklingsprosjekt:

Nordland fykleskommune behandler søknader fra offentlige aktører, institusjoner og samarbeid mellom næringsliv og og offentlige vikrsomheter.

Fant du det du lette etter?