Du er her:

Vedtekter for DA Bodø

Gjeldende fra 1. januar 2015

 

§ 1 Formål
Utviklingsprogrammet skal bidra til:

  • å utnytte Bodø og Nordlands fortrinn og vekstmuligheter nasjonalt og internasjonalt
  • å videreutvikle Bodø som en markert og velfungerende fylkeshovedstad på en slik måte at det gir positive ringvirkninger for resten av Nordland
  • verdi- og nyskaping i næringsliv og samfunn, til å skape gode rammebetingelser og til å gjøre Bodø og Nordland attraktiv som bo- og etableringssted - særlig for unge mennesker
  • å utvikle flere nye kompetansearbeidsplasser til nytte for Bodø og Nordland

 

§ 2 Forvaltningsmodell
Forvaltningsmodellen ivaretar kravet om at:

  • kompensasjonsmidlene skal bygge på folkevalgt styre og ansvar gjennom fylkeskommunen
  • det skal være et klart skille mellom det strategiske og operative ansvaret for bruken av midlene
  • Innovasjon Norge skal brukes som operatør for de bedriftsrettede utviklingstiltakene (innenfor statsstøtteregelverket)
  • det skal sikres brukermedvirkning fra viktige samfunnsaktører

 

§ 3 Beslutningsmyndighet:

Fylkestinget vedtar og rullerer handlingsplanen for DA Bodø. Fylkesrådet fastsetter den årlige rammefordelingen ut fra handlingsplanens prioriteringer, og fatter beslutninger i bevilgningssakene for infrastruktur og samfunnstiltak. Den ansvarlige fylkesråd har myndighet til å fatte bevilgningsvedtak for søknader som ligger innenfor den til enhver tid gjeldende fullmaktsgrense.

Forøvrig gjelder Reglement for delegasjon av myndighet fra fylkestinget (FT-sak 111/2012).

§ 4 Programrådet:

Programrådet skal sikre bred medvirkning fra samfunn og næringsliv både i tilknytning til det strategiske arbeidet med utarbeiding og rullering av handlingsplan, og for høring i større bevilgningssaker.

Programrådet skal bestå av 8 representanter med vararepresentanter. To representanter etter forslag fra Bodø Næringsforum, to representanter etter forslag fra NHO Nordland, en representant etter forslag fra Bodø kommune, Salten regionråd samt en representant fra FoU/Universitets- og høgskolesektoren i Nordland.  Nordland fylkeskommune skal være representert ved næringssjef. Ansvarlig fylkesråd har observatørstatus i programrådets møter. Fylkesrådet utnevner programrådet og dets leder og nestleder.  

Programrådet har til oppgave å sammenfatte innspill/planmateriale og levere sin innstilling til fylkeskommunen ved utarbeiding/rullering av handlingsplanen. Programrådet innkalles også til drøfting av bevilgningssaker som overskrider fylkesrådens fullmaktsgrense. Programrådets konklusjoner refereres i saksutredningene som legges fram for fylkesrådet.

Programrådet oppnevnes for to år om gangen.


§ 5 Sekretariat

Sekretariatsfunksjonen ivaretas av avdeling for næring og regional utvikling i Nordland fylkeskommune. Sekretariatet skal samarbeide med Innovasjon Norge, samt koordinere plan og utviklingsarbeidet.

Det avsettes årlig 5 % av bevilgningen over kap 551.61 til administrasjon av ordningen, herunder kostnader til Innovasjon Norge i forbindelse med forvaltningsansvar for de bedriftsrettede midlene innenfor statsstøtteregelverket.


§ 6 Habilitet

Programrådets medlemmer omfattes av forvaltningslovens bestemmelser i § 6,1. ledd og § 6.2. ledd om habilitet. Et medlem i programrådet vil være inhabil dersom han/hun er medlem i et styre/eller daglig leder for et selskap/forening som er part i saken, eller når det foreligger særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans/hennes upartiskhet.


§ 8 Taushetsplikt

Medlemmer av programrådet har taushetsplikt etter forvaltningsloven.


§ 9 Klageadgang

I de tilfeller fylkesrådet/ansvarlig fylkesråd fatter vedtak i bevilgningssaker har part (ene) adgang til å påklage vedtaket etter reglene i forvaltningslovens § 28, 2. ledd.  Klageinstans er fylkeskommunens klagenemnd.